Kleurrijk Fryslân is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Kleurrijk Fryslân zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt daardoor voor de inkomstenbelasting (IB) giftenaftrek krijgen voor giften aan Kleurrijk Fryslân.

Uw giften kunt u schenken op IBAN: NL58INGB0003208706 t.n.v. Kleurrijk Fryslân te Leeuwarden.
Waarvoor onze hartelijke dank!

Verzamelde gegevens t.b.v. ANBI status Kleurrijk Fryslân