Conform het plan van aanpak heeft het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (verder ingekort als KF) in het kader van het project ‘Kleurrijke Iepen Mienskip’ een aantal activiteiten gerealiseerd. Een onderdeel van het projectplan was het draagvlakonderzoek onder diverse levensbeschouwelijke gemeenschappen en/of organisaties betrokken bij KF.

Door middel van een activerend draagvlakonderzoek is verkend wat hun bijdrage is aan de Friese Kleurrijke Iepen Mienskip en aan KF.

Het onderzoek is noodgedwongen uitgevoerd via de mail en telefonisch. Recent is het resultaat van die verkenning vastgelegd in een (concept) nota, waarin de geïnterviewden diverse mogelijkheden aangeven.

Voor KF zal de nadruk liggen op een brugfunctie naar de andere partijen met een informatieve en activerende rol. Duidelijk werd ook dat ook de naamsbekendheid van KF aandacht behoeft.

Concrete invulling in de loop van 2021 is het project ‘Bruggen Bouwen’ en de behoefte aan deelname aan de ‘dialoogtafels’ tijdens de week van de dialoog. Dat naast bijvoorbeeld het geven van rondleidingen in de ruimtes van de diverse levensbeschouwingen. De behoefte om invulling te geven aan bewustwording en het met elkaar in dialoog brengen van mensen vragen vraagt om concrete projecten met een duidelijke de rol voor KF.